Codestus

Các kỹ thuật viết code javascript mà bạn không thể không biết

bởi Trọng Dương Đức từ December 09 20225.203 lượt xem

Table Of Contents

 • Sử dụng phương thức includes
  • Chuyển đổi Boolean bằng Double !
   • Optional Chaining
    • Không sử dụng else khi dùng if
     • Thay thế .forEach bằng .map, .filter, .reduce, .. etc
      • .forEach vs .filter
      • Map
      • Reduce
     • Kết luận

      Từ lúc ra đời đến nay, javascript đã thay đổi rất nhiều, tính đến nay. Chúng ta có hàng chục các viết cho 1 điều kiện trong javascript, rất nhiều các để giải quyết 1 vấn đề, có thể rất dài dòng hoặc phức tạp. Đến nay, các cách giải quyết dang được các nhà sáng lập JavaScript đơn giản hoá nó bằng các cách thức đơn giản hơn qua từng phiên bản.

      Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào bới một số kỹ thuật giúp ta thuận lợi hơn trong quá trình code, ngoài ra cũng tăng khả năng teamwork cho bạn và partner.

      Sử dụng phương thức includes

      Một câu điều kiện dài dòng thế này, có thể dài hơn sức tưởng tượng của bạn

      .js
      if (value === 'a' || value === 'b' || value === 'c') { ... }

      Chúng ta có thể thay thế chúng, bằng phương thức includes của Array.prototype.method

      .js
      if(["a", "b", "c"].includes(value)) {}

      Sạch sẽ hơn và giúp bạn tránh quá nhiều điều kiện if

      Chuyển đổi Boolean bằng Double !

      Có thể sử dụng 2 lần dấu ! để chuyển đổi một biến bất kỳ sang dạng boolean để xử lý điều kiện của bạn

      .js
      const isLoading = null;
      const inMyMind = "<><><>"
      console.log(!!isLoading) // false
      console.log(!!inMyMind) // true

      Optional Chaining

      Trong javascript, bạn thường sẽ cần truy xuất các key trong object. Một số trường hợp chúng ta sẽ truy xuất các key không hề tồn tại, như thế javascript sẽ báo lỗi. Chúng ta có thể khắc phục nó bằng cách sử dụng optional chaining.

      optional chaining sẽ truy xuất và trả về giá trị trước đó nếu phía sau ?. không tồn tại.

      .js
      const obj = {
      name: "a",
      age: 20,
      }
      console.log("data", obj.name, obj.age); // Hiển thị dữ liệu
      console.log("Not optional chaining", obj.haha);
      console.log("Optional Chaining", obj?.nooooo);

      Không sử dụng else khi dùng if

      Thông thường, chúng ta sẽ hay viết điều kiện nếu a thì b thế này

      .js
      if (...) {
      return a
      } else {
      return a
      }

      Chúng ta có thể thay thế bằng cách này, chuyển các điều kiện không tồn tại vào if và trả về điều kiện thoả như bên dưới

      .js
      if(!isOpen) {
      return;
      }
      return "OK";

      Thay thế .forEach bằng .map, .filter, .reduce, .. etc

      Mình cảm thấy rất khó chịu khi sử dụng forEach để lọc dữ liệu một mảng hoặc thay đổi cấu trúc của phần tử trong mảng bằng forEach, thường sẽ phải tạo một mảng khác để chứa những dữ liệu được thay đổi. Thay vì vậy, mình sử dụng các Array.method đã được cung cấp hỗ trợ code tốt hơn và dễ đọc hơn rất nhiều.

      .forEach vs .filter

      Thử nghiệm: Lọc mảng chỉ lấy các số khác 0

      .js
      const numbers = [1,2,23,4,5,0,1,0,2]
      // .forEach
      let filtered = [];
      numbers.forEach(numb => {
      if(numb !== 0) {
      filtered.push(numb);
      }
      })
      console.log(filtered);
      // .filter
      let usingFilter = numbers.filter(numb => numb !== 0);

      Cùng một kết quả nhưng .filter nhỉnh hơn về thời gian viết code và dễ hiểu hơn.

      Map

      Tương tự, mình muốn nhân các số trong mảng với 2 với .map chỉ cần

      .js
      let results = [1,2,3,4].map(el => el * 2);
      console.log(results);

      Reduce

      Hay là thử tính tổng một mảng nhé.

      .js
      let results = [1,2,3,4,5].reduce((total, numb) => total + numb, 0);
      console.log(results);

      Nhìn thôi chúng ta cũng đủ thấy sự khác biệt nếu sử dụng forEach và các thương thức tương tự này.

      • Tham khảo thêm về các phương thức của mảng trong javascript: Tại mozilla

      Kết luận

      Hãy thử nghiệm và áp dụng vào dự án của bạn thử nhé. Sẽ tốt hơn nhiều lần so với cách viết code phức tạp mà chúng ta nghĩ ra đó.

      Reactions:

      Help me evaluate the quality of the article

      0 Love
      0 Unlove