Codestus

Latest blog.

The latest posts recently.

December 17, 2022

React.useTransition() hook là gì và sử dụng thế nào?

Một số cập nhật giao diện người dùng nên có sự ưu tiên, thực hiện càng nhanh càng tốt (Nhập giá trị vào một input hay chọn một option từ dropdown), trong khi đó một số thành phần khác nên có độ ưu tiên thấp hơn (lọc danh sách).

6 phút đọc

540 lượt xem

December 10, 2022

Tìm hiểu về useImperativeHandle hook trong React

`useImperativeHandle` được tạo ra cho các kịch bản mà bạn quyết định `refs` sẽ có và được quyền truy cập gì từ một thành phần tuỳ chỉnh.

5 phút đọc

916 lượt xem

August 07, 2022

Typescript - Biên dịch & đóng gói thư viện với Webpack 

Cấu hình các files Webpack giữa các dự án có thể khác nhau vì nó là một công cụ và các nhà phát triển sẽ luôn giữ nó làm tất cả mọi việc. Nhưng một thư viện đơn giản như hiện tại, tất cả những gì chúng ta cần làm là bundle ra các mã theo chuẩn `es5`.

8 phút đọc

973 lượt xem

June 12, 2022

Tất cả những gì bạn cần biết về Ref trong React

React Ref (React reference) hiểu đơn giản là một đối tượng tham chiếu đến một biến, một component giữ cho giá trị của nó không thay đổi giữa các lần `render` và truy xuất các giá trị đó thông qua key `current`.

7 phút đọc

3582 lượt xem

April 24, 2022

Đặt điều kiện trong JSX như thế nào cho hợp lý?

Khi phát triển các components, việc đặt các điều kiện bên trong JSX làm đoạn mã của bạn trở nên lộn xộn và khó đọc hơn

4 phút đọc

3737 lượt xem