Peeps Avatar

Hello, codestus.

Go back

Javascript Tips #1: Array

Published at: 11/06/2021

1 mins read

Bài viết chủ yếu tổng hợp các kỹ thuật nhỏ nhưng có võ trong JS. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và xử lý các tính huống cơ bản một cách thông minh hơn

Khởi tạo mảng với n phần tử

const arr = new Array(3);

// result: arr = [empty x 3]

Khởi tạo mảng với n phần tử với giá trị x

const arr = new Array(3);

arr.fill(1); // kết quả : [1,1,1]

Khởi tạo mảng với n phần tử có giá trị từ 0...n

const arr = Array.from({length: 10}, (_, i) => i);

// kết quả : [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

Mảng Unique values

const arr = [1,2,3,4,5,6,1,1,2,4,5];
const uniques = [...new Set(arr)]; // kết quả : [1,2,3,4,5,6]

Làm phẳng mảng đa chiều (Flatten a Multidimensional Array)

const arr = [1,2,3, [4,5], [6,7, [8,0]]];
const depth = 4;

const res = arr.flat(depth);

// kết quả : [1,2,3,4,5,6,7,8,0]

Khởi tạo mảng với giá trị ngẫu nhiên

const length = 10;
const arr = Array.from({length}, (_, i) => Math.round(length * Math.random()))

Thay đổi kích thước một mảng (Resize array)

const arr = [1,3,4,5,3,2];
const arr2 = [1,2,3];

arr.length = 2; // [1,3]
arr2.length = 5; // [1,2,3, undefined, undefined];

Xóa giá trị bất kỳ trong mảng

var arr = [1, 2, 3];

arr.splice(1, 1); // [1,3]