Codestus

Javascript Tips #1: Array

bởi Trọng Dương Đức từ December 09 20224.526 lượt xem

Bài viết chủ yếu tổng hợp các kỹ thuật nhỏ nhưng có võ trong JS. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và xử lý các tính huống cơ bản một cách thông minh hơn

Khởi tạo mảng với n phần tử

jsx
const arr = new Array(3);
// result: arr = [empty x 3]

Khởi tạo mảng với n phần tử với giá trị x

jsx
const arr = new Array(3);
arr.fill(1); // kết quả : [1,1,1]

Khởi tạo mảng với n phần tử có giá trị từ 0...n

jsx
const arr = Array.from({length: 10}, (_, i) => i);
// kết quả : [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

Mảng Unique values

jsx
const arr = [1,2,3,4,5,6,1,1,2,4,5];
const uniques = [...new Set(arr)]; // kết quả : [1,2,3,4,5,6]

Làm phẳng mảng đa chiều (Flatten a Multidimensional Array)

jsx
const arr = [1,2,3, [4,5], [6,7, [8,0]]];
const depth = 4;
const res = arr.flat(depth);
// kết quả : [1,2,3,4,5,6,7,8,0]

Khởi tạo mảng với giá trị ngẫu nhiên

jsx
const length = 10;
const arr = Array.from({length}, (_, i) => Math.round(length * Math.random()))

Thay đổi kích thước một mảng (Resize array)

jsx
const arr = [1,3,4,5,3,2];
const arr2 = [1,2,3];
arr.length = 2; // [1,3]
arr2.length = 5; // [1,2,3, undefined, undefined];

Xóa giá trị bất kỳ trong mảng

jsx
var arr = [1, 2, 3];
arr.splice(1, 1); // [1,3]

Reactions:

Help me evaluate the quality of the article

0 Love
0 Unlove