Peeps Avatar

Hello, codestus.

Go back

Làm thế nào để cancel request trong Axios?

Published at: 07/04/2023

2 mins read

Bài viết ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề này chỉ cho bạn 2 cách riêng biệt để cancel một request đang gửi đi trong Axios.

Sử dụng AbortController

Nếu bạn đang phát triển dự án với phiên bản mới nhất của Axios, bạn có thể theo cách này. Đầu tiên, hãy tạo một controller.

const abortController = new AbortController();

Khi bạn thực hiện một request, hãy đính abortController.signal vào signal của request như sau:

try {
   const response = await axios.get('https://your-api-here.abc', {
    signal: controller.signal,
   });
   console.log(response);
  } catch (error: any) {
   if (axios.isCancel(error)) {
    console.log('Request canceled', error.message);
   } else {
    console.log(error);
   }
}

Cuối cùng, chỉ việc gọi abortController.abort() để cancel request mà bạn muốn. Thao tác này sẽ kích hoạt catch, chúng ta sẽ nhận được log message Request canceled ngay sau đó.

abortController.abort()

Sử dụng CancelToken

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Axios (v0.22 trở lại), phương pháp này là một lựa chọn tốt. Nếu không, hãy đi với giải pháp đầu tiên.

Bước đầu tiên, tạo cancelToken với source().

const CancelToken = axios.CancelToken;
const source = CancelToken.source();

Đặt thuộc tính cancelToken thành source.token khi thực hiện yêu cầu:

try {
   const response = await axios.get('https://your-api-here.abc', {
    cancelToken: source.token,
   });
   console.log(response);
} catch (error: any) {
   if (axios.isCancel(error)) {
    console.log('Request canceled', error.message);
   } else {
    console.log(error);
   }
}

Bạn có thể hủy yêu cầu bằng cách kích hoạt phương thức source.cancel():

source.cancel('Cancelling.');

Thao tác này sẽ đưa ra lỗi và bạn có thể bắt lỗi đó trong khối catch().

Bài viết được tham khảo tại: