Codestus.com

Go back

Làm thế nào để kết hợp React Hooks với Class Component

Published at: 17/06/2021

4 mins read

Mặc dù mục tiêu phát triển của React Hooks từ functional component sinh ra không phải phục vụ cho mục đích sử dụng nó bên trong một class components. Tuy nhiên, đây là một câu hỏi cũng đáng để chúng ta tử. Và đôi khi, trong trường hợp nào đó chúng ta sẽ cần điều này.

Giải pháp

Để bắt đầu giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ tạo một custom hook useScreenWidth đơn giản làm ví dụ. Mục đích của nó là lấy chiều rộng màn hình thực tế, ở mọi khung hình

import { useEffect, useState } from 'react';

export function useScreenWidth() {
 const [width, setWidth] = useState(window.innerWidth);

 useEffect(() => {
  const handler = (event) => {
   setWidth(event.target.innerWidth);
  };

  window.addEventListener('resize', handler);

  return () => {
   window.removeEventListener('resize', handler);
  };
 }, []);

 return width;
}

Trong đây sử dụng useStateuseEffect được tích hợp sẵn trong React. Để tìm hiểu về 2 react hooks này, bạn có thể đọc hai bài viết bên dưới

Giờ thì bắt đầu thôi

Sử dụng HOC (Higher Order Component)

Đây là một giải pháp hết sức, phổ biến trong nhiều trường hợp nó tương tự như HOF trong JS, Redux cũng dùng cách này để viết để giải quyết các vấn đề của họ.

Higher Order Component (HOC) là một kỹ thuật nâng cao trong React, giúp xử lý các logic cần tính toán trước khi render một component. Sau đó trả về một Component mà chúng ta muốn kết xuất.

Các giá trị sau khi tính toán có thể truyền xuống <Component /> dưới dạng props thông thường. Đây cũng là cách để chúng ta tính toán sử dụng React Hooks kết hợp với các Class Components.

import React, {useState, useEffect} from 'react'
import useScreenWidth from 'src/custom-hooks/useScreenWidth'

export default function withWidthScreenHook(Component) {
	return function(props) {
		const widthScreen = useScreenWidth();

		return <Component width={widthScreen} {...props} />
	}
}

Bước cuối cùng là chỉ cần bọc thành phần lớp hiện có của chúng ta bằng HOC đó. Và sau đó, chúng ta chỉ đơn giản sử dụng this.props.width như bất kỳ props nào khác được truyền cho thành phần component.

import React, {useState, useEffect} from 'react'
import withWidthScreenHook from 'src/hoc/withWidthScreenHook'

class App extends React.Component {
	constructor(props) {
		super(props);
	}

	render() {
		return (
			<p>Wdith: {this.props.width}</p>
		); 
	}
}

export default withWidthScreenHook(App)

Bản demo: Tại đây

Sử dụng Function Component

Ngoài sử dụng Higher Order Component (HOC), bạn vẫn có thể sử dụng Function Component để xây dựng các hooks bên trong nó và sử dụng các giá trị đó bên trong Class Component.

import React from 'react'
import useScreenWidth from 'src/custom-hooks/useScreenWidth'

funtion ScreenWidth() {
	const width = useScreenWidth();
	return React.children(width);
}

Tương tự như thế, chúng ta gọi Function Component trong Class Component và lấy các giá trị, cũng như phương thức mà chúng ta định nghĩ dưới dạng một callback:

import React from 'react'
import ScreenWidth from 'src/components/ScreenWidth'

class App extends React.Component {
	render() {
		return (
			<ScreenWidth>
				{(width) => (
					<p>Width: {width}px</p>
				)}
			</ScreenWidth>
		);
	}
}

Kết luận

Tóm tắt lại, chúng ta có 2 cách để sử dụng các React Hooks kể từ phiên bản v16.8 bằng 2 cách bạn có thể tham khảo:

 • Sử dụng HOC (Higher Order Component)
 • Sử dụng Function Component