Codestus.com

Go back

Một số mẹo và kỹ thuật trong JavaScript nên biết (Phần 1)

Published at: 25/01/2021

3 mins read

Trong quá trình phát triển dự án to hay nhỏ, có thể code không đủ để giải quyết hết các vấn đề, từ đó, sinh ra một số mẹo, kỹ thuật để giúp đỡ bạn trong quá trình code tốt hơn.

Required Function Parameters (Tham số đầu vào bắt buộc cho hàm)

Các tham số đầu vào của hàm đã đặt tên sẽ được khởi tạo với giá trị mặc định nếu không có giá trị hoặc giá trị là undefined sẽ đều được thông qua. Chúng ta có thể tận dụng những ưu điểm này và tạo ra một chức năm kiểm duyệt, thông báo lỗi và gán nó làm giá trị mặc định cho các thông số lỗi.

/**
* Cách 1:
*/

// Function throw error
const required = () => {
	throw new TypeError('Missing required parameters(s)')
}

const foo = (bar = required()) => console.log(bar);

foo(3) // console 3
foo() // Throw error

/**
* Cách 2
*/

// Define throw error
Object.defineProperty(self, "required", {
	get() {
		throw new TypeError('Missing required parameters(s)')
	}
})

const foo = (bar = required) => console.log(bar)

foo(3) // console 3
foo() // Throw error

Effective Data Validation (Xác thực dữ liệu)

Tại một số thời điểm, chúng ta cần xác thực dữ liệu bên trong các phương thức. Và chúng ta có thể dụng cách bên dưới

// This function to validate and submit message
const throwError = (fnConditionToThrow, message) => {
	if(fnConditionToThrow) {
		throw new Error(message);
	}
}

// This function to get a type of variable
const getVariableType = variable => {
	let toStr = Object.prototype.toString.call(variable);
	toStr = toStr.substring(1, toStr.length - 1)
	
	return toStr.split(" ")[1].toLowerCase();
}

// Main function
const createStore = initialState => {
	// Verify that initialState props
	throwError(!initialState, `Expected 'initialState' to be defined`);
	
	// Verify types
	throwError(getVariableType(initialState) !== "object", `No regulations`)
}

Cải thiện khả năng code bất đồng bộ với async/await

Async/await là một cách mới so với Promise để xử lý những trường hợp bất đồng bộ trong mã nguồn. Và nó đơn giản hơn nhiều so với cách viết của Promise.

Chúng ta có thể sử dụng async/await thay cho cách viết Promise sẽ dễ hiểu hơn, tăng khả năng teamwork.

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng

const getUser = (username) => {
	return new Promise( (resolve, reject) => fetch(`/api/user/${username}`).then(res => res.json()).then(data => resolve(data)) )
}

getUser("codestus.com").then(response => {
	console.log(response)
})

Thay vào đó khi sử dụng async/await để xử lý trường hợp này sẽ đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn hơn

const getUser = async (username) => await (await fetch(`/api/user/${username}`)).json()

console.log(await getUser('codestus.com'))

Theo cách này, chúng ta sẽ dễ dàng đọc codedebug code hơn so với sử dụng Promisethen nhiều lần.

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Một số mẹo và kỹ thuật vào phần 2 trong lần tới nhé.