Codestus.com

Go back

Những hàm Javascript siêu đơn giản nhưng hữu ích

Published at: 24/01/2021

3 mins read

Javascript hiện tại là một ngôn ngữ rất hữu ích, có thể xây dựng một frameworks phức tạp cho đến xử lý các dữ liệu từ api.

Xung quanh sự phát triển nổi trội với lối ngôn ngữ thiên về Functions thay vì Class , JavaScript sinh ra một số hàm đơn giản nhưng hữu ích có thể sẽ cần đến trong những dự án mà bạn phát triển.

Hàm Random Boolean (return true/false)

Hàm này sử dụng Math.random để xử lý trả về Boolean true hoặc false dự trên giá trị Math.random lớn hơn hay nhỏ hơn 0.5.

const randomBoolean = () => Math.random() >= 0.5

Hàm kiểm tra ngày trong tuần

Hàm này sẽ nhận vào giá trị được cung cấp và kiểm tra xem nó có phải ngày trong tuần hay không (Không phải ngày cuối tuần sẽ là true, hoặc ngược lại)

/**
* @param {Date} date
*/
const isWeekDay = (date) => date.getDate() % 6 === 0;

Hàm đảo ngược chuỗi

Hàm này sẽ sử dụng lần lượt các method split, join, reverse để xử lý việc đảo ngược chuỗi. Quá đơn giản đúng không

const reverseString = (str) => str.split("").reverse().join("");

Kiểm tra tab hiện tại có ở chế độ focus / view hay không ?

Chúng ta sẽ sử dụng document.hidden để kiểm tra xem tab hiện tại người dùng đang mở có đang ở chế độ focus / view

const isBrowserTabInViewFocus = () => document.hidden;

Chúng ta có thể áp dụng để kiểm tra xem người dùng có đang truy cập trang, thời gian người dùng truy cập trang web của chúng ta để đưa ra các giải pháp tốt hơn giữ người dùng duy trì truy cập trên trang web.

Kiểm tra số chẵn hoặc lẻ

Hàm này quá quen thuộc với các bạn sinh viên trong thời còn đi học. Trong JavaScript, bạn chỉ cần một dòng để xử lý nó. Nhưng chỉ ở 1 hạn mức số xác định.

const isEvent = numb => numb % 2 === 0

Lấy thời gian (Giờ, phút, giây) từ thời gian cung cấp

Chúng ta sẽ dùng toTimeString method kèm theo việc cắt chuỗi đúng cách sẽ lấy được thời gian cung cấp

/**
* @param {Date} date
*/
const getTimeFromDate  = (date) => date.toTimeString().slice(0, 8);

getTimeFromDate(new Date) //"13:43:33"

Tuỳ chỉnh lấy giá trị phía sau dấu phẩy của số thập phân

Dựa vào hàm Math.pow() chúng ta có thể tuỳ chỉnh lấy giá trị phía sau dấu phẩy của số thập phân.

const toFixedDecimal = (n, fixed) => ~~(Math.pow(10, fixed) * n) / Math.pow(10, fixed);

toFixedDecimal(14.56789, 1) // 14.5
toFixedDecimal(14.56789, 2) // 14.56
toFixedDecimal(14.56789, 3) // 14.567

Kiểm tra Device thuộc nhà cung cấp Apple

Chúng ta có thể kết hợp việc sử dụng regexp với hàm navigator.platform mà browser cung cấp cho chúng ta để kiểm tra thiết bị người dùng sử dụng. Ngoài hàm này ra, bạn vẫn có thể tự tuỳ chỉnh hàm để phát hiện thiết bị người dùng sử dụng để cung cấp dịch vụ phù hợp.

const isAppleDevice = /Mac|iPod|iPhone|iPad/.test( navigator.platform );

Ở trên là một số hàm có thể sẽ hữu ích cho dự án của bạn.