Codestus.com

Go back

Tất cả những gì bạn cần biết về Ref trong React

Published at: 12/06/2022

9 mins read

React ref là gì?

React Ref (React reference) hiểu đơn giản là một đối tượng tham chiếu đến một biến, một component giữ cho giá trị của nó không thay đổi giữa các lần render và truy xuất các giá trị đó thông qua key current.

Làm thế nào để sử dụng nó?

Trước phiên bản 16.8.6

Với các phiên bản trước 16.8.6 bạn chỉ có thể sử dụng cách sau ở class component

import React from 'react'

// Standard
class MyComponent extends React.Component {
	constructor() {
		this.myRef = React.createRef();
	}

	render() {
		return <div>Demo</div>
	}
}

// Quick define
class MyComponent extends React.Component {
	myRef = React.createRef();

	render() {
		return <div>Demo</div>
	}
}

Lưu ý rằng 2 cách ở đay đều như nhau, nhưng với việc khai báo bằng constructor bạn có thể gán defaultValue cho ref

Từ phiên bản 16.8.6 về sau

Bạn có thể sử dụng hooks useRef với FC vô cùng ngắn gọn như sau:

import { useRef } from 'react'

function MyComponent() {
	const myRef = useRef(null);

	return <div>demo</div>
}

Truy xuất giá trị và cập nhật giá trị cho ref

Sau khi khởi tạo, bạn chỉ việc truy xuất key current để lấy giá trị hoặc gán cho ref một giá trị mà cần giữ cho nó không thay đổi giữa các lần render

import { useRef } from 'react'

function MyComponent() {
	
	const myRef = useRef(null);

	useEffect(() => {
		myRef.current = "Hello world";
	}, []);

	console.log(myRef.current);

	return (<div>Demo</div>)
}

// Result 1: null
// Result 2: Hello world

Nhưng có một lưu ý mà đã được nhắc từ đầu về ref nó sẽ không trigger render lại component. Vì thế, nếu không sử dụng state hoặc một số kỹ thuật khác để trigger render lại component. Bạn sẽ không thấy được giá trị của ref thay đổi trên giao diện.

Những điều không nên làm với ref

Bạn không bao giờ nên cập nhật hoặc đọc trực tiếp tham chiếu trong trong khi render, ngoại lệ duy nhất là với loại Lazy initialization

Mà Lazy initialization là gì?

Là khi bạn kiểm tra ref không có giá trị thì mới gán cho nó một giá trị mới. Nó chỉ hữu ích khi bạn sử dụng với React.createPortal

// should not
function MyComponent() {
	const container = useRef();

	container.current = document.querySelector("#container");

	return ....
};

// √
function MyComp() {
	const container = useRef();

	if(!container)
		container.current = document.querySelector("#container");

	return React.createPortal(<Demo />, container.current);
}

Lý do tại sao không nên làm vậy?

Đó là do cơ chế concurrent rendering. Với concurrent mode , quá trình này sẽ diễn ra bất đồng bộ, có thể việc hiển thị của một số thành phần sẽ bị “tạm dừng” để giữ nhiều nhất 60 frames/giây để giữ cho hiệu xuất tương tác vẫn ở mức tốt.

Vì vậy, sẽ có thể tạo ra sự không thống nhất nếu một tham chiếu được sử dụng trong quá trình rerender

Khi nào nên sử dụng?

Okay, bây giờ chúng ta đã biết compoennt sẽ không re-render sao khi thay đổi tham chiếu ref. Vậy nó hữu dụng khi nào?.

Có rất nhiều trường hợp ở đây, xem qua thử nhé.

Tham chiếu đến real DOM Elements

Trong trường hợp này, bạn có thể đặt ref cho các thể jsx như sau

function MyComp() {
	const inputRef = useRef(null);

	return <input type="text" ref={inputRef} />
}

Sau đó, bạn có thể thử truy cập DOM element bằng inputRef.current

Cho một ví dụ như sau

function MyComp() {
	const inputRef = useRef(null);

	const onSubmitForm = (e) => {
		e.preventDefault();

		console.log(inputRef.current.value);
	}

	return <form onSubmit={onSubmitForm}>
		<input type="text" ref={inputRef} />
		<button htmlType="submit">Submit</button>
	</form>
}

Việc này sẽ giảm thiểu được lượng lớn lần re-render lại component nếu chúng ta sử dụng các thông thường bằng cách đặt và thay đổi state của input.

Lưu ý: Nếu phần tử được hiển thị có điều kiện, bạn có thể thích sử dụng callback kết hợp với ref

function MyComp() {
	const [isShowingForm, setShowingForm] = useState(false);
	const inputRef = useRef(null);

	const refCallback = useCallback((node) => {
		console.log(node);
	}, [])

	const onSubmitForm = (e) => {
		e.preventDefault();

		console.log(inputRef.current.value);
	}

	return <>
		<button htmlType="button" onClick={() => setShowingForm(!isShowingForm)}>
			{isShowingForm ? "To Off" : "To On"}
		</button>
		
		{
			isShowingForm && <form onSubmit={onSubmitForm}>
			<input type="text" ref={refCallback} />
			<button htmlType="submit">Submit</button>
		</form>
		}
	</>
}

Lưu ý rằng: Bạn có thể thấy sử dụng phải sử dụng useCallback bên trong ref. Nếu không useCallback sẽ được gọi lại ở mỗi lần hiển thị, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tính nhất quán.

Sử dụng forwardRef cho component

Trong trường hợp bạn muốn ref một component chứ không phải là các giá trị nhỏ bên trong một component nữa. Chúng ta sẽ cần quan tấm đến forwardRef.

// forwardRef
const FComp = forwardRef((props, ref) => {
	return <div {...props} ref={ref}></div>
})

// the another ways
function FCompo({ customRef, ...props }) {
	return <div {...props} ref={customRef}></div>
}

Áp dụng

Một số trường hợp khác là lưu trữ giá trị không cần kích hoạt render lại, chẳng hạn như khi bạn chỉ sử dụng nó trong trình nghe sự kiện.

Lắng nghe sự kiện

{% codeSanBoxEmbed url="https://codesandbox.io/embed/listener-event-evvvnl?fontsize=14&hidenavigation=1&theme=dark" /%}

Link demo

Đếm số lần kết xuất

Việc này sẽ hữu ích nếu bạn cần đo đếm số lần re-render của component để cân nhắc việc tối ưu hiệu xuất.

{% codeSanBoxEmbed url="https://codesandbox.io/embed/counter-render-forked-y0kx3l?fontsize=14&hidenavigation=1&theme=dark" /%}

Link demo

Đến đây có vẻ hơi dài, vì vậy mình chỉ nêu một số ứng dụng mà bạn có thể thử làm với ref trong một số cases.

Làm thế nào React assign DOM node cho ref?

Trước đó, chúng ta đã thấy trường hợp sử dụng chính là tham chiếu đến một DOM node. React làm thế như nào nhỉ?

Một điều bạn sẽ cần hiểu giữa useEffectuseLayoutEffect hooks: useLayoutEffect sẽ thực thi đồng bộ sau giai đoạn render trái ngược với useEffect thực thi bất đồng bộ.

Trong lần đầu tiên, React sẽ biến đổi các React elements thành các Fiber node

Fiber node

Về cơ bản, trong quá trình render, React sẽ xử lý từ node gốc cho đến thành phần sâu nhất. Sau đó, nó sẽ đi lên trong cây component.

https://res.cloudinary.com/practicaldev/image/fetch/s--4r1sKlIX--/c_limit%2Cf_auto%2Cfl_progressive%2Cq_auto%2Cw_880/https://dev-to-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/articles/rzvk1prbxme57jo7ie2o.png

Lưu ý: Ở đây chúng ta có một cây đơn giản không có thành phần anh chị em khác. Khi có anh chị em, nó xử lý một nhánh, hoàn thành công việc và chuyển sang nhánh khác.

Bắt đầu giai đoạn làm việc với ref

Khi xử lý một node, từ trên xuống dưới, React có thể phát hiện khi nào một node là HostComponent (tức là các thẻ div, p, ...) và được gán một ref cho nó. Nếu đúng như vậy, React sẽ gắn cờ node này và đặt trên node đó một “fiber node” ref chứa tham chiếu đến phần tử (về cơ bản là một đối tượng có khóa hiện tại như chúng ta đã thấy trước đó).

Kết thúc giai đoạn

Sau đó, khi React đi đến node cuối cùng, nó sẽ xuất hiện trên cây, tại thời điểm này, các cờ ref đã thiết lập trước đó có hiệu lực. Nó sẽ thông báo cho các “fiber node” cha.

Và cuộc trao đổi này diễn ra với từng “fiber node” cho đến khi chúng ta quay lại “fiber node parent”.

Kết luận

React ref có nhiều trường hợp sử dụng mà chúng ta đã thấy trước đây, đừng ngần ngại cho biết khi nào bạn đang sử dụng chúng.