Codestus.com

My github avatar

Go back

Tìm hiểu về “use” hook trong React

Published at: 20/08/2023

2 mins read

Trong bài viết này, hãy cùng nhau tìm hiểu về công dụng của “use” hook. Lưu ý rằng Hook này chưa có sẵn chính thức trong React.

Nếu bạn muốn dùng thử, hãy đảm bảo rằng phiên bản gói reactreact-dom của bạn được đặt thành "experimental".

Không dài dòng nữa, hãy nói về Hook mới này!

Thông tin về “use” Hook

use Hook đã được tiết lộ kể từ năm 2022 bởi React Team trong RFC. Nó được thiết kế để đơn giản hoá quá trình lấy dữ liệu và giảm số lượng code cần thiết để định nghĩa một Promise từ việc lấy dữ liệu.

Như bạn đã biết, lấy dữ liệu trong React yêu cầu xử lý nhiều trạng thái khác nhau như loading, error handling, etc.

Làm thể nào để dùng “use” Hook?

Theo RFC, use hook sử dụng giống như một await

// `use` được sử dụng bên trong một Component
const data = use(promise);

// ...tương tự với `await` bên trong một function async
const data = await promise;

Không giống như các Hook khác, use Hook có một điểm đặc biệt là nó có thể được gọi là các điều kiện, blocks và vòng lặp bên trong.

Điều này làm cho nó trở thành một Hook linh hoạt khi bạn muốn thêm các luồng logic và điều kiện mà không cần thêm nhiều thành phần khác.

Ví dụ sử dụng

Dưới đây, là một ví dụ được cung cấp bởi RFC về việc làm thế nào để sử dụng use hook. Với hook này, một promise có thể được thông qua như một đối số cho phép dữ liệu được tìm nạp không đồng bộ. Thêm nữa, use hook có thể được sử dụng bên trong câu lệnh if, giúp có thể tạm dừng dữ liệu một cách có điều kiện dựa trên các điều kiện nhất định.

import { use } from "react";

function Note({id, shouldIncludeAuthor}) {
 // Lấy dữ liệu bất đồng bộ
 const note = use(fetchNote(id));

 let byline = null;
 if (shouldIncludeAuthor) {
  
  const author = use(fetchNoteAuthor(note.authorId));
  byline = <h2>{author.displayName}</h2>;
 }

 return (
  <div>
   <h1>{note.title}</h1>
   {byline}
   <section>{note.body}</section>
  </div>
 );
}

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về một số tính năng và cách sử dụng của use hook. Nó có thể là một giải pháp tốt hơn trong tương lai để thay thế cho việc lấy dữ liệu như ở hiện tại chúng ta đang làm.