Codestus.com

Go back

Typescript Event Types trong React

Published at: 13/02/2024

5 mins read

Vấn đề

Khi bạn làm việc với Typescript trong React, chắc hẳn bạn sẽ thường bắt gặp kiểu lỗi như thế này:

const onChange = (e) => {}
// Parameter 'e' implicitly has an 'any' type.

<input onChange={onChange} />

Không phải lúc nào cũng biết rõ kiểu type chúng ta nên để cho e bên trong hàm onChange là gì.

Nó cũng xảy ra tương tự với onClick, onSubmit, etc… Nhưng may mắn thay là chúng ta vẫn có một vài cách giải quyết

Giải pháp 1: Hover, Then Get Type The Handler

Đối với giải pháp này, chúng ta chỉ việc di chuyện vào thuộc tính, đợi nó hiển thị type (trên vscode) và lấy nóooo.

<input onChange={onChange} />;
//    ^
//    |
//    -> (property) React.InputHTMLAttributes<HTMLInputElement>.onChange?: React.ChangeEventHandler<HTMLInputElement> | undefined

Sau đó, bạn có thể thấy nó hiển thị type thật dài ngoằn như phía trên

React.InputHTMLAttributes<HTMLInputElement>.onChange?: React.ChangeEventHandler<HTMLInputElement> | undefined

Đây là phần chúng ta đang muốn lấy: React.ChangeEventHandler<HTMLInputElement>

Chúng ta có thể sử dụng no1 để nhập vào hàm onChange của mình như thế này:

import React from "react";
 
const onChange: React.ChangeEventHandler<
 HTMLInputElement
> = (e) => {
 console.log(e);
};
 
<input onChange={onChange} />;

Giải pháp 2: Inline A Function

Đôi khi, chúng ta không muốn gõ lại toàn bộ type , chỉ type chúng ta cần. Để trích xuất đúng event type, bạn sẽ cần múa đôi chút.

Đầu tiên, bạn tạo một inline function bên trong onChange

<input onChange={(e) => {}} />

Bây giờ, bạn có thể di chuột vào (e) và lấy chính xác event type mình cần .

<input onChange={(e) => {}} />
//        ^
//        |
//        -> (parameter) e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>

Cuối cùng, bạn có thể sao chép nó và sử dụng để nhập hàm onChange của mình:

import React from "react";
 
const onChange = (
 e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>
) => {
 console.log(e);
};
 
<input onChange={onChange} />;

Tuy nhiên, điều này vẫn có vẻ chậm. Có cách nào tốt hơn?

Giải pháp 3: Sử dụng React.ComponentProps

Là một cách để loại bỏ các bước kiểm tra type và xử lý nó một cách hơi thủ công. Sẽ thật tuyệt khi nói “Tôi muốn type của trình xử lý này” và để TypeScript tìm ra phần còn lại.

import React from "react";
 
const onChange: React.ComponentProps<"input">["onChange"] =
 (e) => {
  console.log(e);
 };
 
<input onChange={onChange} />;

Bằng cách truyền input vào trong ComponentProps, chúng ta đang nói chung TS biết rằng chúng ta đang muốn props của phần tử input.

Và, chúng ta sẽ trích xuất thuộc tính onChange ra từ những props đó của input.

Giải pháp 4: Sử dụng Type Helper EventFor

Đây mới là phần hay, nhưng chúng ta vẫn phải quay lại việc phải gõ hàm onChange.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ muốn trích xuất type từ events?

Chúng ta kết hợp việc sử dụng Parameters, NonNullable and lấy indexed của type như sau:

import React from "react";
 
const onChange = (
 e: Parameters<
  NonNullable<React.ComponentProps<"input">["onChange"]>
 >[0]
) => {};

Rườm rà quá rồi phải không,

Thay vào đó, hãy tưởng tượng chúng ta gọi một Type helper như EventFor

const onChange = (e: EventFrom<"input", "onChange">) => {
 console.log(e);
};
 
<input onChange={onChange} />;

Cái này sẽ lấy kiểu phần tử và kiểu xử lý rồi trả về kiểu sự kiện. Bạn sẽ được gợi ý các tham số và không cần phải gõ lại các type

Vấn đề là bạn cần giữ một trình trợ giúp loại tương đối lớn trong cơ sở mã của mình như sau:

type GetEventHandlers<
 T extends keyof JSX.IntrinsicElements
> = Extract<keyof JSX.IntrinsicElements[T], `on${string}`>;
 
/**
 * Provides the event type for a given element and handler.
 *
 * @example
 *
 * type MyEvent = EventFor<"input", "onChange">;
 */
export type EventFor<
 TElement extends keyof JSX.IntrinsicElements,
 THandler extends GetEventHandlers<TElement>
> = JSX.IntrinsicElements[TElement][THandler] extends
 | ((e: infer TEvent) => any)
 | undefined
 ? TEvent
 : never;

Giải pháp nào chúng ta nên sử dụng?

Theo Matt Pocock, anh ấy đề cập đến giải pháp sử dụng EventFor. Bởi vì một số lý do sau:

 • Đó là nơi duy nhất bạn có thể đến để lấy loại sự kiện cho bất kỳ phần tử và trình xử lý nào
 • Bạn nhận được tự động hoàn thành trên các loại phần tử và trình xử lý.
  Tuy nhiên, nếu bạn không muốn có một trình trợ giúp kiểu, thì giải pháp ComponentProps là một giải pháp thay thế tuyệt vời.

Mình đã tham khảo: