Peeps Avatar

Hello, codestus.

Peeps Avatar

Xây dựng tính năng đặt lịch đăng bài với Laravel

Trong wordpress, đôi khi bài blog bạn vừa soạn thảo không được đăng ngay trong lúc đó, bạn sẽ muốn lên lịch đăng bài cho nó vào ngày hôm sau. Yes, cứ đặt lịch đăng bài cho nó thôi vì tính năng đó đã được xây dựng sẵn từ Wordpress.

29/08/2021

7 mins read