Codestus

NodeJS

Node.js (Node) là một nền tảng phát triển mã nguồn mở để thực thi mã JavaScript phía máy chủ. Node hữu ích để phát triển các ứng dụng yêu cầu kết nối liên tục từ trình duyệt đến máy chủ và thường được sử dụng cho các ứng dụng thời gian thực như trò chuyện, nguồn cấp tin tức và thông báo đẩy web.