Codestus.com

Go back

Tìm hiểu về useImperativeHandle hook trong React

Published at: 10/12/2022

6 mins read

{% callout %} Lưu ý: React.useImperativeHandle() hook chỉ hoạt động từ React 18 trở lên. {% /callout %}

useImperativeHandle có lẽ là một trong những hook khó hiểu hơn vì nó hoạt động theo một cách rất khác so với hầu hết các hooks. Bắt buộc đi ngược lại bản chất khai báo của React khiến nó trở nên khá độc. Bởi vì lý do này, nó chỉ được cân nhắc sử dụng khi cần thiết để. Không may là, có rất nhiều tình huống mà hook này là cần thiết. Vì vậy, mình sẽ trình bày trong bài viết này cùng với phần giải thích về cách thức hoạt động của nó.

React.forwardRef

Trước khi chúng ta nói về useImperativeHandle trước tiên chúng ta cần hiểu cách refs hoạt động như thế nào?, đặc biệt là khi chuyển tiếp refs tới các thành phần tuỳ chỉnh. Nếu bạn đã quen thuộc với cách làm việc của refsReact.forwardRef có thể bỏ qua phần này. Nếu bạn hoàn toàn không quen với khái niệm refs thì hãy tìm hiểu sơ về useRef trước khi tiếp tục bài viết này.

Giờ hãy cùng tưởng tượng chúng ta có đoạn code bên dưới.

function App() {
 const [value, setValue] = useState("")
 const inputRef = useRef()

 return (
  <>
   <input
    type="text"
    ref={inputRef}
    value={value}
    onChange={e => setValue(e.target.value)}
   >
   <button onClick={() => inputRef.current.focus()}>Focus</button>
  </>
 )
}

Đây là một đoạn code đơn giản sử dụng ref để tham chiếu đến input và lắng nghe thao tác khi người dùng ấn vào button thì chúng ta sẽ kích hoạt sự kiện native focus của input thông qua refs. Đây là phần rất cơ bản về useRef, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đầu vào của chúng ta là một thành phần tùy chỉnh.

function App() {
 const [value, setValue] = useState("")
 const inputRef = useRef()

 return (
  <>
   <CustomInput
    ref={inputRef}
    value={value}
    onChange={e => setValue(e.target.value)}
   >
   <button onClick={() => inputRef.current.focus()}>Focus</button>
  </>
 )
}

Với đoạn code mới của chúng ta, ref sẽ không tự động liên kết với input bên trong CustomInput trừ khi chúng ta sử dụng React.forwardRef bên trong thành phần tuỳ chỉnh này để forward ref.

function CustomInput(props, ref) {
 return (
  <input
   ref={ref}
   style={{ backgroundColor: "red" }}
   {...props}
  />
 )
}
export default React.forwardRef(CustomInput)

Ở dòng cuối cùng của thành phần tuỳ chỉnh trên chúng ta đang gọi React.forwardRef và truyền vào CustomInput. Bằng cách này, chúng ta đang nói với React rằng thành phần này có thể nhận ref và tham số thứ hai cho CustomInput của chúng ta sẽ là ref được truyền vào. Sau đó, tất cả những gì chúng ta cần làm là cho React biết phần tử nào mà ref sẽ trỏ đến trong CustomInput của chúng ta.

useImperativeHandle

Bây giờ, chúng ta đã hiểu cơ bản về các cơ chế, hành vi ứng dụng của refs. Giờ hãy cùng trao đổi thêm về useImperativeHandle. Chúng ta sẽ chia nhỏ thành 2 phần. Phần đầu tiên sẽ ví dụ cô bản về useImperativeHandle để bạn có thể hiểu nó hoạt động thế nào vì khi nào chúng ta cần đến. Phần thứ 2 sẽ về một ví dụ ứng dụng useImperativeHandle hook trong các kịch bản thực tế mà chúng ta cần đến hook này.

Trước khi chúng ta đi đến phần ví dụ, thì chính xác useImperativeHandle hook sinh ra để làm gì?. Về bản chất, useImperativeHandle tạo ra các giá trị tuỳ chỉnh khi một thành phần kích hoạt ref. Tức là khi bạn truyền ref đến một thành phần tuỳ chỉnh nào đó, những gì bạn nhận lại là những gì thành phần đó cho phép bạn nhận thông qua việc sử dụng useImperativeHandle.

Từ useImperativeHandle hook, bạn có thể làm nhiều việc hơn là chỉ gán một yếu tố ref đến một phần tử.

Ví dụ

Để triển khai một useImperativeHandle hook trong thành phần tuỳ chỉnh như CustomInput, chúng ta cần.

function CustomInput(props, ref) {
 useImperativeHandle(ref, () => {
  return { alertHi: () => alert("Hi") }
 })

 return (
  <input
   style={{ backgroundColor: "red" }}
   {...props}
  />
 )
}

export default React.forwardRef(CustomInput)

Tại đây, trường hợp sử dụng cơ bản của useImperativeHandle hook có 2 tham số cần truyền vào. Tham số đầu tiên là tham số ref mà bạn muốn ghi đè lên và tham số thứ 2 là một callback trả về các giá trị mới mà bạn muốn ref của CustomInput nhận được và sử dụng nó. Trong trườn g hợp này, chúng ta trả về một object chứa hàm alertHi. Giờ hãy cùng xem cách sử dụng nó sau khi triển khai ở thành phần App ra sao nhé.

function App() {
 const [value, setValue] = useState("")
 const inputRef = useRef()

 return (
  <>
   <CustomInput
    ref={inputRef}
    value={value}
    onChange={e => setValue(e.target.value)}
   >
   <button onClick={() => inputRef.current.alertHi()}>Alert</button>
  </>
 )
}

Như bạn đã thấy, thay đổi duy nhất chúng ta thấy ở đây để gọi alertHi mà chúng ta đã khai báo trong useImperativeHandle trước đó ở App chỉ cần gọi đến ref.current.alertHi(). Về cơ bản nó là thế, hoặc có thể phức tạp hơn thế một chút.

function CustomInput(props, ref) {
 useImperativeHandle(ref, () => {
  return { alertValue: () => alert(props.value) }
 }, [props.value])

 return (
  <input
   ref={ref}
   style={{ backgroundColor: "red" }}
   {...props}
  />
 )
}

export default React.forwardRef(CustomInput)

Truyền vào một dependencies là một array tương tự với các hook khác như useEffect, useMemo, .... Để quyết định việc kích hoạt lại useImperativeHandle khi giá trị của props đó thay đổi, cập nhật lại giá trị mới nhất mà chúng ta cần dể thực hiện các chức năng mà chúng ta cần.

Phần kết

 • useImperativeHandle được tạo ra cho các kịch bản mà bạn quyết định refs sẽ có và được quyền truy cập gì từ một thành phần tuỳ chỉnh.
 • useImperativeHandle giúp chúng ta giới hạn khả năng truy cập đến tầng native của một Component hay một Element để tránh các trường hợp có mục đích xấu.