Codestus

Latest blog.

The latest posts recently.

April 24, 2023

Prop drilling và component composition trong React

Đôi khi tất cả những gì chúng ta cần để tránh việc prop drilling là một chút tái cấu trúc

3 phút đọc

418 lượt xem

April 24, 2023

Tại sao onClick={fn()} lại gây ra lỗi "too many re-renders" trong React?

Sự khác biệt ở trên là gì?. Tại sao trong ví dụ 2 trên ảnh lại gây ra tình trạng lặp vô hạn "too many re-renders" trong React?.

2 phút đọc

354 lượt xem

April 11, 2023

Bổ sung một số kỹ năng debug với console.log() 

Nếu bạn so sánh cả hai, bạn sẽ thấy điều này hữu ích như thế nào. Tránh nhầm lẫn các giá trị của các biến khi chúng ta debug bằng mắt.

3 phút đọc

301 lượt xem

April 07, 2023

Làm thế nào để cancel request trong Axios?

Bài viết ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề này chỉ cho bạn 2 cách riêng biệt để cancel một request đang gửi đi trong Axios.

2 phút đọc

802 lượt xem

April 02, 2023

Làm thế nào để chia sẻ internal refs với component khác?

Thuộc tính `ref` trong React được sử dụng để truy cập một component children hoặc một DOM element. Chúng ta thường sử dụng `ref` với HOC được cung cấp từ React là `forwardRef` hoặc `useRef` hook. Nhưng bạn có bao giờ từ hỏi khi không biết 2 phương thức tương tác với `ref` ở trên có thể tồn tại trong một thời điểm hay không?.

3 phút đọc

292 lượt xem